แบบทดสอบ คุณเป็นพนักงานที่ “โตไม่รู้เรื่อง” หรือไม่?

แบบทดสอบ คุณเป็นพนักงานที่ “ติดกล่อง” หรือ “พร้อมเรียนรู้” คุณมี Minset แบบไหน? Growth Minset หรือกรอบความคิดแบบตายตัว?

ความคิด หรือกระบวนการคิดของแต่ละบุคคลที่จะแสดงออกผ่านพฤติกรรมและทัศนคติ มีปัจจัยตั้งแต่ ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ชีวิต การเลี้ยงดู ครอบครัว การศึกษา และสังคมรอบตัวคุณ แต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน และ Minset ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยข้างต้น จะถูก “ฝังลึก” ในตัวตนของบุคคลนั้น ดร.แครอล สเวค ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด การ์ดได้แบ่ง Minset ออกเป็น ประเภท คือ ความคิดการเจริญเติบโต และ ทัศนคติคงที่

Growth Minset คือ มุมมองของการเชื่อว่าเราสามารถเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ถ้าเราลองฝึกฝน ในขณะที่ Fix Minset ก็คือมุมมองความเชื่อที่เราแต่ละคนมีความถนัด ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพเป็นของตัวเอง และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้มากนัก

ในวัฒนธรรมการทำงาน พนักงานสามารถแบ่งได้เป็น กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี Growth Minset และกลุ่มที่มี Fix Minset ผู้ที่มี Growth Minset ถือเป็นพนักงานที่มีคุณสมบัติสำคัญที่บริษัทต้องการ การทดสอบวันนี้ ดังนั้นจึงจะช่วยให้คุณพูดว่า คุณเป็นพนักงานที่มี Fix Minset หรือ Growth Minset หรือไม่?

ลองทดสอบด้านล่าง